వారంలో రెండు సార్లు ఉప్పు రాసుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా

213