This Day in History: 2008-08-26

2008 : ప్రజారాజ్యం రాజకీయ పార్టీ స్థాపించబడింది. దీనిని తెలుగు సినీ నటుడు చిరంజీవి తిరుపతిలో ‘ప్రజా రాజ్యం’ రాజకీయ పార్టీని ప్రేమే లక్ష్యం సేవే మార్గం అనే హేష్ టేగ్ తో ప్రారంభించాడు.

error: