తనకు జరిగిన అవమానానికి లైవ్ లో ఏడ్చేసిన హరితేజ

98