అతను చేతిని వేడి వేడి మరుగుతున్న నూనెలో పెట్టేసాడు..

50

iron hands

Posted by Social MEDIA on Saturday, 7 July 2018