This Day in History: 1963-11-24

1963 :  దాదాసాహెబ్ కన్నమ్వార్ (మరోత్రావ్ శంబ్షియో కన్నమ్వార్) మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కార్యాలయంలో ఉండగా చనిపోయాడు.

error: